حکم نهایی شماره ۴۳۱ (۲۳ آبان ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۳۹۵
شماره رای ۴۳۱-۳۹۵-۳
شماره سند ۳۱۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 14/11/1983
خواهان کامپوننت بیلدرز، اینکورپوریتد، وود کامپوننتس کامپنی و موشوفسکی اینترپرایزر، اینکورپوریتد
خوانده جمهوی اسلامی ایران، بانک مسکن ایران (جانشین بانک رهنی ایران) و شرکت سهامی بیمه ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجیو-روئیتس، پرویز انصاری معین، چارلز ان.براوئر
C395 Doc 315
Case No: ۳۹۵