حکم نهایی شماره ۴۳۰ (۶ مرداد ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۸۱۴
شماره رای ۴۳۰-۸۱۴-۱
شماره سند ۱۲۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 28/07/1989
خواهان الکترونیک سیستمز اینترنشنال، اینک.
خوانده وزارت دفاع جمهوری اسلام ایران، سازمان صنایع نظامی
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، هوارد ام. هولتزمن، اسدالله نوری
C814 Doc 121
Case No: ۸۱۴