حکم نهایی شماره ۴۲۶ (۷ شهریور ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۲۷۶
شماره رای ۴۲۶-۲۷۶-۳
شماره سند ۱۰۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 29/08/1989
خواهان آرتور ج. فریتس اند کامپنی
خوانده شرکت تعاونی شرکت های ساختمانی و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون، پرویز انصاری معین
C276 Doc 107 FA
Case No: ۲۷۶