حکم نهایی شماره ۴۲۴ (۳ مرداد ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۶۸
شماره رای ۴۲۴-۱۶۸-۳
شماره سند ۵۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 25/06/1989
خواهان میشل دانیال پور
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجیو روئیتس، ریچارد سی الیسون ، پرویز انصاری معین
C168 Doc 53
Case No: ۱۶۸