حکم نهایی شماره ۴۲۰ (۱ فروردین ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۴۴۳
شماره رای ۴۲۰-۴۴۳-۳
شماره سند ۱۳۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 31/03/1989
خواهان سازموگراف سرویس کورپوریشن، کمپانی فرانسز دو پروسپکسیون سیزمیک
خوانده شرکت ملی نفت ایران، جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، پرویز انصاری معین، چارلز ان.براوئر
C443 Doc 133
Case No: ۴۴۳