حکم نهایی شماره ۴۱ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۹۱
شماره رای ۴۱-۹۱-۳
شماره سند ۲۲
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 03/05/1983
خواهان منیجمنت آو آلکن آلومینیوم لیمیتد، وکالتاْ از طرف سهامداران خود که تبعه ایالات متحده‌اند، و جیمز پی. مانگان، اصالتاْ از طرف خود و وکالتاْ از طرف سایر سهامداران آلکن آلومینیم لیمیتد که تبعه ایالات متحده‌اند
خوانده شرکت ایرکابل
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، م. جهانگیر ثانی
C91 Doc 22 FA
Case No: ۹۱