حکم نهایی شماره ۴۱۹ (۴ خرداد ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۲۸/۱۲۹
شماره رای ۴۱۹-۱۲۸/۱۲۹-۲
شماره سند ۴۶۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 30/03/1989
خواهان سدکو، اینک، اصالتاْ و به نمایندگی از سدکو اینترنشنال اس. آ
خوانده شرکت صنایع دریایی ایران، شرکت ملی نفت ایران و جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، سیدخلیل خلیلیان، جرج اچ. آلدریچ
C128 Doc 464 FA
Case No: ۱۲۸/۱۲۹