حکم نهایی شماره ۴۱۳ (۱۰ اسفند ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۴۸۳
شماره رای ۴۱۳-۴۸۳-۲
شماره سند ۵۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 01/03/1989
خواهان لیلی تور
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
C483 Doc 55 FA
Case No: ۴۸۳