حکم نهایی شماره ۴۰۶ (۱۹ دی ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۸۴۵
شماره رای ۴۰۶-۸۴۵-۱
شماره سند ۸۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 09/01/1989
خواهان نییر ایست تکنولاجیکال سرویسز یو. اس. ا.، اینک.
خوانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی پشتیبانی لجستیکی
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، هوارد ام. هولتزمن، اسداله نوری
C845 Doc 85
Case No: ۸۴۵