حکم نهایی شماره ۳۷ (۶ تیر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۷۲
شماره رای ۳۷-۱۷۲-۱
شماره سند
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 27/06/1983
خواهان کوئینز آفیس تاور اسوشی‌ایتس‌
خوانده شرکت هواپیمایی ملی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد م. هولتزمن
C172 Doc 76 FA
Case No: ۱۷۲