حکم نهایی شماره ۳۷۸ (۹ آذر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۷۳
شماره رای ۳۷۸-۱۷۳-۳
شماره سند ۲۰۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 30/11/1988
خواهان هیوستن کانترکتینگ کامپانی
خوانده شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C173 Doc 203
Case No: ۱۷۳