حکم نهایی شماره ۳۷۰ (۲۱ تیر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۲۱
شماره رای ۳۷۹-۱۲۱-۲
شماره سند ۲۸۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 22/07/1988
خواهان جرح دبلیو دراکر، جونیور
خوانده شرکت معاملات خارجی، شرکت بیمه ایران، سازمان غله، شکر و چای کشور
شعبه دو
داوران روبرت برینر، سیدخلیل خلیلیان، جرج اچ. آلدریچ
C121 Doc 289 FA
Case No: ۱۲۱