حکم نهایی شماره ۳۶ (۲۳ فروردین ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۰۰
شماره رای ۳۶-۲۰۰-۱
شماره سند ۷۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 12/04/1983
خواهان هنری موریس
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک ملت (بانک ایران و عرب سابق)
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد م. هولتزمن
C200 Doc 73 fr
Case No: ۲۰۰