حکم نهایی شماره ۳۶۹ (۲۵ خرداد ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۲۰۸
شماره رای ۳۶۹-۲۰۸-۲
شماره سند ۲۳۵۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 15/06/1988
خواهان بندیکس کورپوریشن بندیکس اینترنشنال سرویس کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت پشتیبانی و نوسازی هلی‌کوپتر ایران، صنایع هواپیمایی ایران، نیروی هوایی ایران، نیروی دریایی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C208 Doc 235
Case No: ۲۰۸