حکم نهایی شماره ۳۶۷ (۱۹ خرداد ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۸۲۹
شماره رای ۳۶۷-۸۲۹-۲
شماره سند ۱۳۸
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 09/01/1988
خواهان لاکهید کورپوریشن
خوانده دولت ایران، وزارت جنگ ایران، نیروی هوایی ایران
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
C829 Doc 138
Case No: ۸۲۹