حکم نهایی شماره ۳۶۵ (۳ خرداد ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۳۱۵
شماره رای ۳۶۵-۳۱۵-۲
شماره سند ۴۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 24/05/1988
خواهان هوشنگ کاهن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
C315 DOC 49
Case No: ۳۱۵