حکم نهایی شماره ۳۶۳ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۱۳۷۷
شماره رای ۳۶۳-۱۱۳۷۷-۲
شماره سند ۵۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 11/05/1988
خواهان اوپال اچ. سثر
خوانده شرکت بیمه توانا (سابقاً شرکت بین المللی ایران و آمریکا)، بانک ملت (به عنوان جانشین بانک تهران)
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
C11377 Doc 55
Case No: ۱۱۳۷۷