حکم نهایی شماره ۳۵ (۱۰ فروردین ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۱۹
شماره رای ۳۵-۲۱۹-۲
شماره سند ۴۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 30/03/1983
خواهان بنجامین آر. ایسایاه
خوانده بانک ملت (جانشین بانک بین‌المللی ایران)
شعبه دو
داوران پی‌یر بله، شفیع شفیعی،‌جورج اچ. آلدریچ
C219 doc 47 FA
Case No: ۲۱۹