حکم نهایی شماره ۳۵۸ (۲۶ فروردین ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۹۵
شماره رای ۳۵۸-۱۹۵-۱
شماره سند ۹۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 15/04/1988
خواهان اگرواستراکت اینترنشنال کورپوریتد
خوانده سازمان غله کشور، جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، اسداله نوری ،هوارد ام. هولتزمن
C195 Doc 95 fr
Case No: ۱۹۵