حکم نهایی شماره ۳۵۶ (۱۶ فروردین ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۹۰
شماره رای ۳۵۶-۱۹۰-۲
شماره سند ۹۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 05/04/1988
خواهان امریکن فارم پرادکتس اینترنشنال اینک
خوانده مهندسین مشاور سایروس دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، سیدخلیل خلیلیان، جورج اچ. آلدریچ
C190 Doc 91 FA
Case No: ۱۹۰