حکم نهایی شماره ۳۵۵ (۲۶ اسفند ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۰۶۳۳
شماره رای ۳۵۵-۱۰۶۳۳-۲
شماره سند ۶۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 16/03/1988
خواهان ریدینگ اند بیس دریلینگ کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C10633 Doc 65
Case No: ۱۰۶۳۳