حکم نهایی شماره ۳۵۴ (۲۷ شهریور ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۲۶۳
شماره رای ۳۵۴-۲۶۳-۲
شماره سند ۹۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 18/09/1986
خواهان اونسکو، اینکورپوریتد
خوانده شرکت ملی گاز ایران و جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جورج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی-احمدی
C263 Doc 93
Case No: ۲۶۳