حکم نهایی شماره ۳۵۳ (۲۶ اسفند ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۹۶
شماره رای ۳۵۳-۱۹۶-۱
شماره سند ۸۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 16/03/1988
خواهان مدرن فیلم کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک ملت، بانک تجارت، بانک ایران و ژاپن
شعبه یک
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C196 Doc 81
Case No: ۱۹۶