حکم نهایی شماره ۳۵۲ (۲۱ اسفند ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۳۷۵
شماره رای ۳۵۲-۳۷۵-۱
شماره سند ۱۴۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 11/03/1988
خواهان بندون دروسی اینترشنال
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C375 Doc 140
Case No: ۳۷۵