حکم نهایی شماره ۳۴۹ (۱۷ اسفند ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۴۲۰
شماره رای ۳۴۹-۴۲۰-۳
شماره سند ۳۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 07/03/1988
خواهان کیانوش جعفری
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، پرویز انصاری معین، چارلز ان.براوئر
C420 Doc 31 FA
Case No: ۴۲۰