حکم نهایی شماره ۳۴۸ (۱۷ اسفند ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۴۱۴
شماره رای ۳۴۸-۴۱۴-۳
شماره سند ۴۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 07/03/1988
خواهان ریشارد نورافشان
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C414 Doc 49 FA
Case No: ۴۱۴