حکم نهایی شماره ۳۴۳ (۲ بهمن ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۴۲۳
شماره رای ۳۴۳-۴۲۳-۳
شماره سند ۲۱۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 22/01/1988
خواهان مینه سوتا ماینینگ اند منیو فکچرینگ کامپنی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت ساختمانی آرمه، شرکت ابولحسن دیبا و شرکاء، با مسئولیت محدود، و شرکت پلی اکریل ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، پرویز انصاری معین، چارلز ان.براوئر
C423 Doc 211 FA
Case No: ۴۲۳