حکم نهایی شماره ۳۴۲ (۲۷ بهمن ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۸۷
شماره رای ۳۴۲-۱۸۷-۳
شماره سند ۱۱۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 16/02/1988
خواهان گوردن ویلیامز
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک سپه و بانک ملت (بانک تهران سابق)
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C187 Doc 114
Case No: ۱۸۷