حکم نهایی شماره ۳۴۱ (۲۴ دی ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۳۷۱
شماره رای ۳۴۱-۳۷۱-۳
شماره سند ۶۸
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 14/01/1988
خواهان نصرالله خسروشاهی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران اصالتاً و وکالتاً از طرف سازمان و موسسات خود، وزارت صنایع و معادن، شرکت سرمایه گذاری البرز، شرکت سیانامید-کی بی سی، شرکت کی بی سی، بانک توسعه و سرمایه گذاری ایران، بانک تجارتی ایران و هلند، بانک بین المللی ایران، و بانک ایران و عرب
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، پرویز انصاری معین، چارلز ان.براوئر
C371 Doc 68 FA
Case No: ۳۷۱