حکم نهایی شماره ۳۳ (۹ فروردین ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۴۱۸
شماره رای ۳۳-۴۱۸-۲
شماره سند ۱۶
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 29/03/1983
خواهان پریدخت کوهن هارونیان
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج آلدریچ، پی یر بله، شفیع شفیعی
C418 Doc 16
Case No: ۴۱۸