حکم نهایی شماره ۳۳۸ (۱۰ دی ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۴۸۴
شماره رای ۳۳۸-۴۸۴-۱
شماره سند ۱۰۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 01/12/1987
خواهان آرتور یانگ اند کامپنی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران، سازمان تأمین اجتماعی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، کوروش حسین عاملی، هوارد ام. هولتزمن
C484 Doc 100
Case No: ۴۸۴