حکم نهایی شماره ۳۲ (۹ فروردین ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۱۱
شماره رای ۳۲-۲۱۱-۲
شماره سند ۷۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 29/03/1983
خواهان عطاالله گلپیرا
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران پی‌یر بله،،‌جورج اچ. آلدریچ، شفیع شفیعی
C211 Doc 74 FA
Case No: ۲۱۱