حکم نهایی شماره ۳۲۶ (۱۲ آبان ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۰۹۱۳
شماره رای ۳۲۶-۱۰۹۱۳-۲
شماره سند ۱۲۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 03/11/1987
خواهان جک رنکین
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی-احمدی
C10913 Doc 121 FA
Case No: ۱۰۹۱۳