حکم نهایی شماره ۳۲۵ (۹ آذر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۳۶۶
شماره رای ۳۲۵-۳۶۶-۳
شماره سند ۱۲۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 30/11/1987
خواهان اندو لبراتوریز، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت تجاری تراسفارم، شرکت ایران والاس، [شرکت سهامی] داروپخش و بنیاد مستضعفان
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان.براوئر، پرویز انصاری معین
C366 Doc 129 FA
Case No: ۳۶۶