حکم نهایی شماره ۳۲۲ (۱۵ آبان ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۵۴
شماره رای ۳۲۲-۱۵۴-۳
شماره سند ۹۶
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 06/11/1987
خواهان اکسان کورپوریشن
خوانده شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی ایران و دولت ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C154 doc 96 FA
Case No: ۱۵۴