حکم نهایی شماره ۳۲۱ (۵ آبان ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۰۷۱۲
شماره رای ۳۲۱-۱۰۷۱۲-۳
شماره سند ۸۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 27/10/1987
خواهان هرینگتون اند اسوشی ایتس، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C10712 Doc 80
Case No: ۱۰۷۱۲