حکم نهایی شماره ۳۱ (۹ فروردین ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۵۷
شماره رای ۳۱-۱۵۷-۲
شماره سند ۵۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 29/03/1983
خواهان ناصر اصفهانیان
خوانده بانک تجارت
شعبه دو
داوران پی‌یر بله، شفیع شفیعی،‌جرج اچ. آلدریچ
C157 Doc 57 fr
Case No: ۱۵۷