حکم نهایی شماره ۳۱۷ (۸ تیر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۳۱۲
شماره رای ۳۱۷-۳۱۲-۲
شماره سند ۱۱۶
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 29/06/1984
خواهان راندوهولدینگز اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، و وزارت مسکن و شهرسازی ایران
شعبه دو
داوران ویلم ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
C312 Doc 116
Case No: ۳۱۲