حکم نهایی شماره ۳۱۵ (۲۴ مهر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۱۵
شماره رای ۳۱۵-۱۱۵-۳
شماره سند ۱۲۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 16/09/1987
خواهان ریلاینس گروپ، اینکورپوریتد
خوانده شرکت خدمات نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C115 Doc 123 FA
Case No: ۱۱۵