حکم نهایی شماره ۳۱۴ (۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۲۴
شماره رای ۳۱۴-۲۴-۱
شماره سند ۳۱۰
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 14/09/1987
خواهان استارت هوزینگ کورپوریشن،‌ استارت سیستمز، اینک، استارت هوزینگ اینترنشنال، اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ایران،‌بانک عمران، بانک ملت
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، کوروش حسین عاملی، هوارد ام. هولتزمن
C24 Doc 310
Case No: ۲۴