حکم نهایی شماره ۳۱۳ (۲۵ تیر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۰۱۷۲
شماره رای ۳۱۳-۱۰۱۷۲-۱
شماره سند ۷۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 16/07/1987
خواهان اسکات، فورسمن اند کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، هوارد ام. هولتزمن، کورش-حسین عاملی
C10172 Doc 73
Case No: ۱۰۱۷۲