حکم نهایی شماره ۳۱۲ (۱۷ شهریور ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۱۱۳۵
شماره رای ۳۱۲-۱۱۱۳۵-۳
شماره سند ۹۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 08/09/1987
خواهان آلفرد ال. دبلیو. شورت
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، پرویز انصاری معین، چارلز ان.براوئر
C11135 Doc 99
Case No: ۱۱۱۳۵