حکم نهایی شماره ۳۰۹ (۱۸ تیر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۲۹
شماره رای ۳۰۹-۱۲۹-۳
شماره سند ۴۴۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 09/07/1987
خواهان سدکو اینکورپوریتد
خوانده شرکت ملی نفت ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد،‌چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C129 Doc 441
Case No: ۱۲۹