حکم نهایی شماره ۳۰۸ (۲۲ تیر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۵۵
شماره رای ۳۰۸-۱۵۵-۳
شماره سند ۸۸
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 09/06/1987
خواهان اکسان ریسرچ اند انجینیرینگ کامپانی
خوانده شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی ایران و دولت ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، کارل اف سیلنز، پرویز انصاری معین
C155 Doc 88 FA
Case No: ۱۵۵