حکم نهایی شماره ۳۰۴ (۹ اردیبهشت ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۲۸۴
شماره رای ۳۰۴-۲۸۴-۲
شماره سند ۱۵۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 29/04/1987
خواهان اوتیس الویتور کامپنی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، و بانک ملت، (سابقاً بانک تجارت خارجی ایران)
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C284 Doc 155 FA
Case No: ۲۸۴