حکم نهایی شماره ۳۰۱ (۷ اردیبهشت ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۲۸۶
شماره رای ۳۰۱-۲۸۶-۱
شماره سند ۱۱۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 27/04/1987
خواهان ویتاکیر کورپوریشن، (برمایت دیویژن)
خوانده جمهوری اسلامی ایران، سازمان صنایع دفاع ملی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C286 Doc 115 FA
Case No: ۲۸۶