حکم نهایی شماره ۲۹۸ (۲ اردیبهشت ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۳۱۷
شماره رای ۲۹۸-۳۱۷-۱
شماره سند ۸۵
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 22/04/1988
خواهان سولا تایلز، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C317 DOC 85
Case No: ۳۱۷