حکم نهایی شماره ۲۹۷ (۲ اردیبهشت ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۲۰۹
شماره رای ۲۹۷-۲۰۹-۱
شماره سند ۱۵۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 22/04/1987
خواهان ویلیام ج. لویت
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان مسکن ایران، جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C209 Doc 159 FA
Case No: ۲۰۹