حکم نهایی شماره ۲۹۵ (۷ فروردین ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۸۳۴
شماره رای ۲۹۵-۸۳۴-۲
شماره سند ۶۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 27/03/1987
خواهان اشلگل کورپوریشن وکالتاً از طرف اشلگل لایتینگ تکنالوجی گ ام ب ها
خوانده شرکت ملی صنایع مس ایران
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C834 Doc 61
Case No: ۸۳۴