حکم نهایی شماره ۲۹۴ (۱۳ اسفند ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۸۱
شماره رای ۲۴۹-۱۸۱-۱
شماره سند ۱۵۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 04/03/1987
خواهان بکتل، اینکورپوریتد، بکتل، پترولیوم اینکورپوریتد، بکتل اینترنشنال، اینکورپوریتد، اورسیز بکتل، اینکورپوریتد، امریکن بکتل، اینکورپوریتد، بکتل پاور کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران،‌ سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران، شرکت مهندسی و ساخت صنایع نفت ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C181 doc 154 FA
Case No: ۱۸۱